Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – warunki formalne

Jak zabrać się za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? W woj. mazowieckim i całym kraju pierwszym krokiem jest zgłoszenie budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w odpowiedniej jednostce architektury i budownictwa (starostwo powiatowe). Do pobrania udostępniamy wzór takiego zgłoszenia dla powiatu mińskiego, będący jednocześnie oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę ze szkicem planowanej budowy (można wykorzystać ksero wcześniej używanej mapy projektowej) oraz informacje techniczne o urządzeniu, które będziemy instalować. Należy pamiętać, że umiejscowienie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na naszej działce musi być zgodne z wytycznymi prawa budowlanego.

Tak przygotowany wniosek składamy do odpowiedniej jednostki samorządu i jeżeli w ciągu 30 dni organ nie zawiadomi nas o sprzeciwie, możemy rozpocząć naszą budowę. Dodatkowo dla osób, które starają się o dofinansowanie z urzędu gminy, niezbędne będzie sporządzenie wniosku według reguł przewidzianych w regulaminie przyznawania dofinansowania. Do wniosku należy dołączyć kopię prawomocnego zgłoszenia budowy obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w niektórych wypadkach taki wniosek można złożyć wcześniej, jednak przyznanie dotacji będzie możliwe, jeśli zgłoszenie budowy obiektów budowlanych będzie skuteczne).

Komentarze zostały zablokowane.